பிரம்மனின் தூரிகை (Tamil Edition)


Worth: ₹ 300.00
(as of May 18,2021 18:06:58 UTC – Particulars)


பிரம்மா, ஒரு ஓவியன். தன் திறமையாலும் லட்சியத்தாலும் வாழ்வில் எப்படி உயர்கிறான் என்பதை சொல்லும் கதை… அவன் வாழ்வில் வந்த தாரகை எப்படி பிரம்மனின் தூரிகையாய் மாறுகிறாள் என்பதைக் கதையில் காண்போம்…

READ  TEEGURUJI Bengali Tshirt | Kal Theke Porbo| Graphic Printed 100% Cotton Black
iamin.in participates in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.in, Inc. or its affiliates.iamin.in is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn fees by advertising and linking to Amazon.in. Some links on this site will lead to a commission or payment for the site owner.