பிரம்மனின் தூரிகை (Tamil Edition)


Worth: ₹ 300.00
(as of Jul 28,2021 23:58:05 UTC – Particulars)


பிரம்மா, ஒரு ஓவியன். தன் திறமையாலும் லட்சியத்தாலும் வாழ்வில் எப்படி உயர்கிறான் என்பதை சொல்லும் கதை… அவன் வாழ்வில் வந்த தாரகை எப்படி பிரம்மனின் தூரிகையாய் மாறுகிறாள் என்பதைக் கதையில் காண்போம்…

See also  Rapidex Enrich Your Word Power and Improve your English
iamin.in participates in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.in, Inc. or its affiliates.iamin.in is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn fees by advertising and linking to Amazon.in. Some links on this site will lead to a commission or payment for the site owner.