Karmache Aacharan (Marathi Edition)


Worth: ₹ 52.00
(as of Oct 18,2021 19:30:14 UTC – Particulars)


त्याग आणि संन्यास याचे कृतीत थोडे अंतर आहे. कर्म न करता ते अजिबात टाकणे हा संन्यास होय. कर्म तर करायचे पण कर्माचे ‘कर्तृत्वपण व फलेच्छा’ ह्या टाकायच्या याला त्याग म्हणतात. फलेच्छा आणि अहंतेने कर्माचे बंधन प्राप्त होते. हे बंधन कसे तोडायचे त्यासाठी काय करायचे हे प्रत्येकाने जाणणे आवश्यक आहे. अन्यथा जन्ममरणाची परंपरा ही पाठीमागे लागलेलीच आहे. यासाठी कर्माची हातवटी कशी असायला हवी. कर्माचे दोष हे स्वधर्माचरणाने नाहीसे होतात. कर्मफळाचा त्याग करुन त्या त्यागाचाही त्याग करावा लागतो. कर्मेकृष्णार्पण करावीत. गीता कर्माचरणापासून सुरु करुन शेवटी कर्मच निष्काम करायला शिकविते.

See also  CHAR SAVARI (Gujarati Edition)
iamin.in participates in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.in, Inc. or its affiliates.iamin.in is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn fees by advertising and linking to Amazon.in. Some links on this site will lead to a commission or payment for the site owner.