Think and Grow Rich Marathi (Marathi)


Worth: ₹ 150.00
(as of Jul 25,2021 19:36:17 UTC – Particulars)


तुमचे मन, तुमचे विचार हेच तुमचे खरे भांडवल आहे. मनात योग्य विचारांचीच भरती करा योग्य विचार, योग्य ठिकाणी तुम्हाला करता आला पाहिजे. भीती, स्वतःबद्दल वाटणारी अनुकंपा, देश- मत्सर तसेच न्यूनगंड किंवा पराकोटीचा असंतोष व साचलेला क्रोध या सगळ्या नकारात्मक भावना आहेत. तुम्ही अत्यंत तरल सावधानतेने या नकारात्मक भावना ओळख करायला हवे. आपले मन जरी चंचल असले तरी ती ते एखाद्या सुंदर संकल्पनेचा पाठपुरावा प्राणपणाने करू शकते. या मनाचा दृढ विश्वास त्याला सावरायला समृद्ध व श्रीमंत बनवत असतो. Motion is the true measure of intelligence नेपोलियन हिल

See also  YouBella Jewellery Combo of Five Gold Plated Bangles for Women Traditional Bangles Set for Women and Girls
iamin.in participates in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.in, Inc. or its affiliates.iamin.in is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn fees by advertising and linking to Amazon.in. Some links on this site will lead to a commission or payment for the site owner.